Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας δίνει η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τη διοίκηση του CEO, Χρήστου Μεγάλου. Στο στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς έως το 2020 προβλέπεται ότι οι νέες χορηγήσεις δανείων θα αυξηθούν στα 4 δισ. ευρώ ετησίως από το 2018 και θα φθάσουν στα 5 δισ. ευρώ τον χρόνο το 2020, έναντι 2 δισ. ευρώ το 2016. Ο Χρήστος Μεγάλου θεωρεί απολύτως εφικτό τον συγκεκριμένο στόχο, καθώς η ελληνική οικονομία θα περάσει σε τροχιά ανάπτυξης.

Οι βασικοί στόχοι της νέας διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς έως το 2020 είναι:
1. Η μείωση των NPLs και NPEs σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα (χαμηλότερα του 10% στο τέλος του 2020 για τα NPLs και χαμηλότερα του 20% για τα NPEs).
2. Η δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου.
3. Η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης.
4. Η αποκατάσταση αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές.
Το πλάνο αυτό θα υλοποιηθεί μέσω του λειτουργικού διαχωρισμού της Τράπεζας Πειραιώς σε δύο ξεχωριστές διοικητικές μονάδες: την «καλή» τράπεζα Πειραιώς και τα στοιχεία ενεργητικού προς αποεπένδυση ή εξυγίανση, με στόχο την παραγωγή αξίας, που θα ονομαστούν Piraeus Legacy Unit (PLU).

Στην «καλή» Τράπεζα Πειραιώς θα περάσει η εμπορική και επενδυτική τραπεζική, η λιανική τραπεζική και η διαχείριση περιουσίας τρίτων και θα έχει σταθμισμένο ενεργητικό 28,4 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η τράπεζα να παρουσιάσει απόδοση ενεργητικού 1,1% το 2020.
Στην Piraeus Legacy Unit θα περάσει το Recovery Banking Unit της τράπεζας, δηλαδή μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και δάνεια, όλες οι διεθνείς δραστηριότητες και όλες οι διακοπτόμενες δραστηριότητες (MIG, συμμετοχές σε εταιρείες όπως το «Ερρίκος Ντυνάν», η AVIS κ.λπ.). Από τις αποεπενδύσεις η διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει 150 εκατ. ευρώ. Το Piraeus Legacy Unit (PLU) διαθέτει 24,7 δισ. ευρώ σταθμισμένου ενεργητικού, ενώ το ποσοστό των NPLs διαμορφώνεται στο 64%.
Η Τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, έχει καταρτίσει το στρατηγικό πλάνο έως το 2020 με βάση «συντηρητικές» εκτιμήσεις για το ΑΕΠ, ενώ εκτιμά πως έως το 2020 θα εισρεύσουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταθέσεις ύψους 35 δισ. ευρώ.

Σειρά δράσεων για τη ρύθμιση NPLs και NPEs

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ο κ. Μεγάλου εκτιμά ότι τη διαχείριση θα αναλάβουν συνολικά 10 εταιρείες, ενώ στην Agenda 2020 προβλέπεται ότι το ποσοστό των κόκκινων δανείων από 38% σήμερα θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 15% το 2020 και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα από 52% σε ποσοστό μικρότερο του 30%.

Σε ό,τι αφορά στα NPLs, στόχος είναι η μείωσή τους από 23 δισ. ευρώ σήμερα σε 10,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και στα 8 δισ. ευρώ το 2020. Ο στόχος για τα NPEs είναι η μείωση από 33,3 δισ. ευρώ σήμερα σε 20,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και κάτω των 20 δισ. το 2020. Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η μείωση των κόκκινων δανείων θα γίνει χωρίς η τράπεζα να «κάψει» κεφάλαιο. Το μείγμα δράσεων που θα χρησιμοποιηθεί θα περιλαμβάνει 6,5 δισ. ευρώ διαγραφές δανείων, που θα μειώσουν το ποσοστό των προβλέψεων και όχι των κεφαλαίων, 4,5 δισ. ευρώ από αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις και ανακτήσεις ενεχύρων και 2 δισ. ευρώ από πωλήσεις δανείων οι οποίες μπορεί να αυξηθούν, αν ευνοήσουν οι συνθήκες στις αγορές.

Από την εφημερίδα "Επένδυση"